Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Enotno komunalno urejanje naselja Koseze

Posredujemo sklep Upravnega odbora TD Koseze :

Glede na povečane stroške izvajanja dejavnosti in nepripravljenost upravnikov oziroma lastnikov stanovanj v terasastih blokih na Ulici bratov Učakar 4-70, da bi povišali znesek mesečnega prispevka za urejanje naselja na posamezno stanovanje in na odpovedi s strani upravnikov nekaterih blokov med UBU4 in UBU70 v zadnjih dneh, smo se na sestanku Upravnega odbora TD Koseze soglasno odločili, da z 31.12.2020 prenehamo z izvajanjem komunalnega urejanja – EKUN v naselju terasastih blokov na Ulici bratov Učakar 4-70, ki ga je TD Koseze prevzelo 1.1 1996 od tedanje KS Koseze na osnovi sklepov 34. seje sveta KS Koseze dne 12.12.1995. V vseh teh letih so se namreč stalno povečevali stroški za gorivo, stroški dela, zadnja leta izrazito stroški odlaganja odpadkov na deponiji Barje. Žal se z omejenimi sredstvi ne da več izvajati storitev v predvidenem obsegu, zato smo bili prisiljeni sprejeti takšno radikalno odločitev. Glede na povečane stroške izvajanja dejavnosti in vse manjše število plačnikov prispevka EKUN v individualnem delu naselja, se z 31.12.2020 preneha urejanje zelenih površin na Štirnovi ulici, Plevančevi ulici, Cesti na Laze, Ulici bratov Bezlajev, Brajnikovi ulici, Ulici Olge Mohorjeve, Ulici bratov Škofov, Ferberjevi ulici, Ulici Zore Ragancinove in Podutiški cesti.

Naj samo navedemo podatek, da smo v zadnjih 25 letih za izvajanje enotnega komunalnega urejanja naselja Koseze iz redne dejavnosti društva (sredstva pridobljena iz članarine, oglasov in javnih razpisov)  namenili   24.231,79 EUR, saj je bilo sredstev pridobljenih iz naslova prispevka za EKUN bistveno premalo.