Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Pobuda Četrtni skupnosti Šiška oziroma Mestni občini Ljubljana

Turistično društvo Koseze je na osnovi sklepov upravnega odbora TD Koseze z dne 31.8.2020 in priporočila Inšpektorata MOL 3.9.2020 podalo Četrtni skupnosti Šiška pisno pobudo, da čim preje prevzame skrb za urejanje in vzdrževanje lesenih kozolcev – »lesenih objektov za oglaševanje« v naselju Koseze z naslednjo utemeljitvijo:

Navedene lesene kozolce oziroma »lesene objekte za oglaševanje« na lokacijah v naselju Koseze (lokacije so vrisane tudi na priloženem zemljevidu), je med leti 1975 in 1980 postavila tedanja Krajevna skupnost Koseze z namenom obveščanja krajanov o aktualnih dogodkih in sklepih tako takratne Krajevne skupnosti Koseze, takratne občine Šiška  in hkrati dati možnost krajanom, podjetjem in obrtnikom, da na primernem mestu reklamirajo svoje storitve ali oglase. Vse v smislu, da se prepreči neprimerno reklamiranje z letaki na drevesih, ograjah in drogovih javne razsvetljave.

 Po prenehanju oziroma ukinitvi krajevnih skupnosti konec leta 1998 v nekdanji občini Šiška in tudi ostalih štirih občinah, je s 1.1.1999 Mestna občina Ljubljana prevzela pravice in obveznosti nekdanje krajevne skupnosti Koseze. To pomeni, da se je celotno premično in nepremično premoženje nekdanje Krajevne skupnosti Koseze preneslo na novo ustanovljeno Mestno občino Ljubljana, ki je de facto pravni naslednik Krajevne skupnosti Koseze in kot taka tudi lastnik »lesenih objektov za oglaševanje« v naselju Koseze. Znotraj mestne uprave MOL je za lokacije, prostore in delovanje na terenu po prenehanju nekdanjih krajevnih skupnosti zadolžen Oddelek za lokalno samoupravo MOL – danes je to Služba za lokalno samoupravo.

 TD Koseze je na željo krajanov, da se ohrani urejena mesta za plakatiranje in reklamiranje, po letu 2000 poskrbelo za vzdrževanje teh kozolcev, v vzdrževanje in obnovo smo vložili nemalo sredstev sicer namenjenih za društveno dejavnost.

 Leseni objekte za oglaševanje se nahajajo na naslednjih lokacijah:

  1. Pred blokom na UBU 32
  2. Pred blokom na UBU 46 (uvoz v naselje iz smeri tržnice Koseze
  3. Poleg mostu, ki povezuje Mercator center in terasaste bloke
  4. Pred hišo na Podutiški cesti 81
  5. Pred hišo na Podutiški cesti 43
  6. Na koncu Kmečke poti-ovinek kjer je iztok iz bajerja